เงื่อนไขการใช้โปรแกรม
 
     

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ RDInter Tax-Form
ระบบให้บริการยื่นคำขอคัดค้นข้อมูล
แบบแสดงรายการภาษี และข้อมูลข่าวสาร

     ข้อตกลงนี้ใช้บังคับระหว่าง กรมสรรพากร (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ให้บริการข้อมูลแบบแสดงรายการภาษี และข้อมูลข่าวสาร”) กับผู้ที่ผู้ให้บริการข้อมูลแบบแสดงรายการภาษี และข้อมูลข่าวสารได้อนุมัติให้ใช้บริการ RDInter Tax-Form (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ใช้บริการ”) โดยผู้ใช้บริการยินยอมผูกพันและปฏิบัติ ตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ RDInter Tax-Form โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
     เงื่อนไขบริการ RDInter Tax-Form สำหรับการให้บริการข้อมูลแบบแสดงรายการภาษี และข้อมูลข่าวสาร
1.ผู้สมัครใช้บริการจะต้องแจ้งความจำนงขอสมัครใช้บริการที่ เว็บไซต์ของผู้ให้บริการข้อมูลแบบแสดงรายการภาษี และข้อมูลข่าวสาร http://register.rd.go.th >
      2. ผู้ใช้บริการต้องกรอกข้อมูลส่วนตัว  เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับให้ผู้ให้บริการข้อมูลแบบแสดงรายการภาษี และข้อมูลข่าวสารตรวจสอบ และยืนยันความมีตัวตนของผู้สมัครให้ครบถ้วนและถูกต้อง  ซึ่งได้แก่ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครใช้บริการ  หากกรอกหรือให้ข้อมูลผิดพลาดถึง 3 ครั้ง ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถสมัครใช้บริการ  แก้ไขการกำหนดค่าต่างๆ หรือยกเลิกบริการดังกล่าวได้ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ ถือเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญ หากผู้ใช้บริการไม่มีความระมัดระวัง หรือประมาทเลินเล่อ จนเป็นสาเหตุให้มีผู้ทุจริตลักลอบนำข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการสมัครเข้าใช้บริการ RDInter Tax-Form กับผู้ให้บริการข้อมูลแบบแสดงรายการภาษี และข้อมูลข่าวสาร และก่อให้เกิดความเสียหายกับผู้ใช้บริการแล้ว ผู้ให้บริการข้อมูลแบบแสดงรายการภาษี และข้อมูลข่าวสารขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการ ไม่ว่ากรณีใด ๆ จากความเสียหายที่เกิดขึ้น
     3.เมื่อผู้ใช้บริการแจ้งความจำนงขอสมัครใช้บริการกับผู้ให้บริการข้อมูลแบบแสดงรายการภาษี และข้อมูลข่าวสาร เรียบร้อยแล้ว ผู้ให้บริการข้อมูลแบบแสดงรายการภาษี และข้อมูลข่าวสาร จะจัดส่งรหัสผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  (E-Mail) ให้ผู้ใช้บริการ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล รหัสผู้ใช้(USER ID) และ รหัสผ่าน(password)
     4. ผู้ให้บริการข้อมูลแบบแสดงรายการภาษี และข้อมูลข่าวสาร จะจัดส่งข้อความผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ให้แก่ผู้ใช้บริการตามที่ขอคัดค้นข้อมูลภายใน 7 วันทำการ และให้ผู้ใช้บริการเดินทาง มารับด้วยตนเองหรือมอบอำนาจ ณ จุดรับบริการคัดค้นข้อมูล ตามที่แจ้งในผลการคัดค้นข้อมูล ในวันเวลาราชการ
     5. ผู้ให้บริการข้อมูลแบบแสดงรายการภาษี และข้อมูลข่าวสาร ขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแผ่นละ  6 บาท หรือตามระเบียบทางราชการกำหนด
     6. ผู้ให้บริการข้อมูลแบบแสดงรายการภาษี และข้อมูลข่าวสาร ขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบข้อมูล รอบการจัดส่งข้อมูล รอบระยะเวลาที่จัดส่งข้อมูล และรูปแบบข้อมูลของบริการ RDInter Tax-Form โดยผู้ให้บริการข้อมูลแบบแสดงรายการภาษี และข้อมูลข่าวสาร จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
     7. บริการ RDInter Tax-Form ใช้เพื่อประโยชน์ในการให้บริการยื่นคำขอคัดค้นข้อมูลแบบแสดงรายการภาษี และข้อมูลข่าวสาร ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือบริษัท ข้อมูลนี้สามารถใช้เป็นหลักฐานประกอบการทำนิติกรรรม และไม่ขัดต่อมาตรา 10 แห่งประมวลรัษฎากรและมาตรา 15 (5) (6) ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
     8. ผู้ให้บริการข้อมูลแบบแสดงรายการภาษี และข้อมูลข่าวสาร ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ RDInter Tax-Form สำหรับคัดค้นข้อมูลแบบแสดงรายการภาษี และข้อมูลข่าวสาร ได้ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนี้ผู้ให้บริการข้อมูลแบบแสดงรายการภาษี และข้อมูลข่าวสาร มีสิทธิที่จะยกเลิกบริการดังกล่าวนี้ได้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือเฉพาะแต่ผู้ใช้บริการรายใดรายหนึ่งเมื่อใดก็ได้ โดยผู้ให้บริการข้อมูลแบบแสดงรายการภาษี และข้อมูลข่าวสาร จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

     
 
 
ลงทะเบียนกลุ่มผู้ใช้ :     ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ RDInter Tax-Form