Information of system
ระบบให้บริการยื่นคำขอคัดค้นข้อมูลแบบแสดงรายการภาษี และข้อมูลข่าวสาร
 
        ระบบฯ นี้ให้บริการสำหรับยิ่นคำขอคัดค้นข้อมูล ทางระบบอินเทอร์เน็ต (ยื่นคำขอล่วงหน้า และสามารถมารับข้อมูลที่มีการรับรองสำเนา ณ จุดให้บริการ ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจ)
 
 
  •  แบบแสดงรายการภาษี ให้มารับ ณ จุดให้บริการคัดค้นแบบฯ สำนักงานเลขานุการกรม 90 อาคารกรมสรรพากร ชั้น 20 ซอยพหลโยธิน7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 หมายเลขโทรศัพท์ 02-272-8589 เจ้าหน้าที่คัดค้นข้อมูล(ในวัน และเวลาราชการ) หรือตามที่ได้รับแจ้งผลการคัดค้น
 
 
  • ข้อมูลข่าวสารของราชการกรมสรรพากร ให้มารับ ณ จุดให้บริการประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม 90 อาคารกรมสรรพากร ชั้น 5 ซอยพหลโยธิน7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 หมายเลขโทรศัพท์ 02-272-9671 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์(ในวัน และเวลาราชการ) หรือตามที่ได้รับแจ้งผลการคัดค้น
 
     
 
ขั้นตอนการใช้ระบบฯ  
    1.ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ และรอการตอบกลับจากระบบเพื่อแจ้งข้อมูลผู้ใชให้ทาง e-mail ที่ได้ลงทะเบียนไว้  
   

2. เข้าสู่ระบบ เพื่อบันทึกคำขอ ยื่นคำขอ ตรวจผลการคัดค้น ผ่านระบบฯ ได้ตลอดเวลา

 
    3. รับสำเนาข้อมูล(รับรองสำเนา) ณ จุดให้บริการ หรือตามที่ได้รับแจ้งผลการคัดค้น  
     
    * รับสำเนาข้อมูล ณ จุดให้บริการ ที่กรมสรรพากรกำหนดเท่านั้น ภายใน 7 วันทำการ(หลังจากได้รับแจ้งผลการคัดค้นข้อมูล)  
    ** ค่าบริการคัดสำเนาข้อมูล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ฉบับละ 6 บาท  
    ***กรมสรรพากร ไม่สามารถจัดส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตให้ได้