Information of system
การยื่นคำขอคัดค้นข้อมูล
    1. เข้าสู่ระบบ เพื่อเลือกประเภทข้อมูล ปีภาษี และรายละเอียดอื่นๆ ที่จะขอคัดค้นข้อมูล แล้วกดปุ่ม "บันทึกคำขอ"  
    2. หลังจากบันทึกรายการคำขอเสร็จเรีบร้อยแล้ว ยื่นคำขอโดย กดปุ่ม "ยื่นคำขอ"  
    3. ตรวสอบสถานะคำขอได้จาก เมนูหลัก>ตรวจสอบคำขอฯ/กล่องข้อความ หรือ email address ที่ลงทะเบียนไว้  
    4. พิมพ์ "เอกสารขอรับข้อมูล" เพื่อขอรับ สำเนาข้อมูล  
   
  •  แบบแสดงรายการภาษี ให้มารับ ณ จุดให้บริการคัดค้นแบบฯ สำนักงานเลขานุการกรม 90 อาคารกรมสรรพากร ชั้น 20 ซอยพหลโยธิน7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 หมายเลขโทรศัพท์ 02-272-8589 เจ้าหน้าที่คัดค้นข้อมูล(ในวัน และเวลาราชการ) หรือตามที่ได้รับแจ้งผลการคัดค้น
 
   
  • ข้อมูลข่าวสารของราชการกรมสรรพากร ให้มารับ ณ จุดให้บริการประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม 90 อาคารกรมสรรพากร ชั้น 5 ซอยพหลโยธิน7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 หมายเลขโทรศัพท์ 02-272-9671 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์(ในวัน และเวลาราชการ) หรือตามที่ได้รับแจ้งผลการคัดค้น
 
   
 
   
เอกสารประกอบการรับข้อมูล
1. กรณีมาด้วยตนเอง : 1.1 บุคคลธรรมดา
 
  • บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง(กรณีชาวต่าง ชาติ)
  1.2 นิติบุคคล
 
  • หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล(กระทรวง พาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน)
2. กรณีมอบอำนาจ : 2.1 บุคคลธรรมดา
 
  • หนังสือมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง(กรณีชาวต่างชาติ) ของผู้มอบอำนาจและบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ
  2.2 นิติบุคคล
 
  • หนังสือมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท
  • หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล(กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน)
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง(กรณีชาวต่างชาติ) ของผู้มีอำนาจผูกพันนิติบุคคล
  • บัตรประจำตัวประชาชน ของผู้รับมอบอำนาจ
   
  ***ค่าบริการคัดสำเนาข้อมูล พร้อมการรับรองสำเนาถูกต้อง ฉบับละ 6 บาท