ดาวน์โหลด
  E-form เอกสารใช้สำหรับยื่นขอคัดค้นข้อมูล ณ จุดให้บริการ กรณีไม่ยื่นคำขอคัดค้นข้อมูล ทางอินเทอร์เน็ต  
  แบบการขอรับบริการข้อมูลสำเนาแบบแสดงรายการภาษี และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ของกรมสรรพากร  
  แบบการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการกรมสรรพากร  
       
  E-form เอกสารใช้สำหรับประกอบการรับข้อมูล  
 
หนังสือมอบอำนาจ
 
       
  เอกสารแนะนำ ข้อตกลง และอื้นๆ  
 
เอกสารประกอบการรับสำเนาแบบแสดงรายการภาษี  
 
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ