ระบบนี้ ให้บริการยื่นคำขอคัดค้นข้อมูล(ล่วงหน้า) ที่ยื่นแบบฯ กระดาษ
และต้องการรับรองสำเนา
สามารถมารับได้ ณ จุดให้บริการตามที่แจ้งในผลการคัดค้น เท่านั้น